Polityka Prywatności spółki GRUPA INCO S.A.

 

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w ramach stron www i serwisów internetowych, a w tym postępowanie dotyczące posługiwania się plikami cookies. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w spółce GRUPA INCO S.A. można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@inco.pl, lub na adres spółki GRUPA INCO S.A., z dopiskiem na kopercie „IOD”.

 

1. Słowniczek pojęć

 

1.1. „GRUPA INCO” – spółka pod firmą GRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000101255, NIP: 526-03-00-428, REGON: 000599764, numer rejestrowy BDO: 000000026, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem).

1.2. „Użytkownik” – internauta, który odwiedza jedną ze stron lub serwisów w portalach społecznościowych (także Fanpage GRUPA INCO lub Fanpage danego produktu, którego producentem jest GRUPA INCO) należących do GRUPA INCO. Użytkownikiem może być również osoba przekierowana do Polityki prywatności np. poprzez stopkę e-mail pracownika GRUPA INCO lub przez odnośnik zawarty w treści faktury wystawionej przez GRUPA INCO.

1.3. „Klient Biznesowy” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prowadząca działalność rolniczą, wspólnicy spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jednostki podległe tym organom, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki organizacyjne.

1.4. „Konsument” lub „Klient” – za konsumenta lub klienta uważa się osobę fizyczną dokonującą z GRUPA INCO lub podmiotem powiązanym z GRUPA INCO czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. „Umowa” – czynność prawna polegająca na tym, że strony składają oświadczenie woli powodujące bezpośrednio wywołanie skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

1.6. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument.

1.7. „Strony www i Serwisy internetowe” Strony www i Serwisy internetowe – strony www i serwisy internetowe dostępne pod adresami: www.inco.plwww.inco-nieruchomosci.plwww.osrodekmiedzywodzie.plwww.osrodekgawra.pl,  www.inco-inwestycje.pl,  www.inco-opakowania.pl,  www.florovit.pl,  www.azofoska.pl,  www.ludwik.pl,  www.inco-chemia.pl,  www.biofos.pl,  www.nawozydotrawnikow.florovit.pl,  www.mikroflora.florovit.pl, a także inne należące do GRUPA INCO tworzone na potrzeby działań promocyjnych np. landing page danego produktu.

1.8. „Cookies”, „Ciasteczka” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

1.9. „Dane osobowe” – oznaczają informacje, które, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają zidentyfikować Użytkownika, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy.

1.10. „Fanpage GRUPA INCO” – strony, konta, kanały prowadzone przez GRUPA INCO w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, YouTube.

1.11. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

2.  Kto jest administratorem danych osobowych?

 

2.1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000101255, NIP 526-03-00-428, REGON 000599764, numer rejestrowy BDO: 000000026, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem). Kontakt mailowy: kontakt@inco.pl.

2.2. Dla bezpieczeństwa danych osobowych GRUPA INCO wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem – e-mail: iod@inco.pl.

2.3. GRUPA INCO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazywanych jej danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Każda osoba, którą GRUPA INCO zatrudnia lub z którą współpracuje, zanim zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązywana jest do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

 

3. Do jakich celów GRUPA INCO wykorzystuje dane osobowe i jak długo je przetwarza?

 

3.1. Cel przetwarzania danych osobowych przez GRUPA INCO determinowany jest przez zakres usług, które GRUPA INCO świadczy na rzecz Użytkownika. Poniżej wskazano cele przetwarzania danych wraz ze specyfikacją sytuacji, gdy następuje przetwarzanie danych. Jednocześnie przywołano podstawę prawną przetwarzania danych oraz okres retencji danych osobowych.

 

Cel przetwarzania Wyjaśnienie Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu przygotowania do zawarcia umowy np. przedstawienie oferty, ewentualne negocjacje, itd. (nawet jeśli ostatecznie nie zostanie ona zawarta) oraz realizacji umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas trwania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z danej umowy.
Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Chodzi tu o prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej takiej jak dowody księgowe, faktury, rachunki. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych regulacji traktujących o przedmiotowej materii m.in. ordynacja podatkowa. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi GRUPA INCO przechowywanie ksiąg podatkowych (do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Rozpatrywanie reklamacji z tytułu zawartych umów z Klientem Biznesowym Chodzi tu o możliwość reagowania na zgłaszane reklamacje. Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO Do upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych ze złożoną reklamacją.
Realizacja obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Dotyczy danych osobowych zebranych poprzez kontakt telefoniczny lub formularze zgłoszenia dostępne na stronie www lub bezpośrednio u Przedstawiciela Handlowego. Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO Przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez 10 lat od wygaśnięcia  dopuszczenia.
Rozpatrywanie reklamacji konsumenckich Niekiedy reklamacje co do zakupionych produktów GRUPA INCO trafiają nie do sklepu, w którym produkt został zakupiony, tylko bezpośrednio do GRUPA INCO – wówczas takie reklamacje są rozpatrywane, co wiąże się z koniecznością przetwarzania danych. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych ze złożoną reklamacją.
Ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie należności W przypadkach spornych może istnieć konieczność skorzystania ze środków dozwolonych przez prawo, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia materiału dowodowego; analogicznie takie roszczenia istnieją również, gdy brak jest zapłaty należności za zamówione produkty. Art. 6 ust. 1 lit. c) (w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego) i f) RODO Do upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
Obsługa korespondencji kierowanej na adresy kontaktowe (pocztowe) oraz adresy e-mail udostępnione przez GRUPA INCO Chodzi tu o dane osobowe, które są podawane w formularzach kontaktowych albo bezpośrednio w mailu lub korespondencji tradycyjnej (pocztowej) skierowanych do GRUPA INCO. Przykładowo mogą to być oferty od potencjalnych dostawców dla GRUPA INCO. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do 3 lat od dnia przesłania korespondencji e-mail lub doręczenia korespondencji tradycyjnej.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób  i mienia w siedzibie spółki GRUPA INCO, zakładach produkcyjnych GRUPA INCO oraz ośrodkach wypoczynkowych GRUPA INCO, w tym monitoring ww. obiektów W obiektach będących własnością GRUPA INCO (siedziba GRUPA INCO, zakłady produkcyjne, ośrodki wypoczynkowe) prowadzony jest monitoring wizyjny, co wiąże się z przetwarzaniem wizerunku, który może stanowić dane osobowe. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do 3 miesięcy od dnia nagrania, a przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy GRUPA INCO powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
Obsługa zgłoszeń w zakresie uprawnień przewidzianych w art. 15 – 22 RODO (realizowanie zasady rozliczalności) Chodzi o obsługę żądań np. żądanie usunięcia danych, tak by GRUPA INCO mogła je obsłużyć oraz poddać archiwizacji w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami wynikającymi z RODO. Art. 6 ust. 1 lit. c) (w związku z art. 5 ust. 2 RODO) i f) RODO Do 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania, a po upływie tego czasu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz możliwości wykazania spełniania zasady rozliczalności określonej w art. 5 ust. 2 RODO.
Wysyłka newslettera Jeśli Użytkownik zapisał się na któryś z biuletynów informacyjnych GRUPA INCO, to wówczas GRUPA INCO przetwarza związane z tym dane osobowe. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do dnia wypisania się przez Użytkownika (wycofania zgody) z biuletynu informacyjnego /newslettera.
Obsługa korespondencji kierowanej na adresy e-mail w ramach programów lojalnościowych Chodzi o przesyłanie informacji związanych z prowadzeniem i realizacją akcji promocyjnych w ramach programów lojalnościowych jak np. Florovit Premium Club, w których GRUPA INCO jest administratorem danych przetwarzającym je bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu, któremu powierza te dane na podstawie umowy powierzenia. Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO Przez czas trwania programu lojalnościowego albo do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych.
Analiza i ocena procesów produkcyjnych dostawców oraz możliwości podjęcia współpracy Chodzi o dane pozyskane w wyniku przeprowadzonych audytów procesów, przesłanych formularzy. Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO Przez czas trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez okres dwóch lat od końca roku, w którym zakończono współpracę lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Ocena możliwości podjęcia współpracy z dostawcami Chodzi o dane pozyskane w wyniku otrzymanych przez GRUPA INCO ofert handlowych lub zapytań dotyczących podjęcia potencjalnej współpracy. Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO Przez czas trwania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z danej umowy lub do upływu 3 lat przy braku podjęcia współpracy.
Weryfikacja osoby uprawnionej do odbioru towaru w imieniu kontrahenta Dotyczy danych osobowych zebranych podczas realizacji umów związanych z transportem towarów. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

 

4.1. Dane osobowe ujawniane są podmiotom udzielającym wsparcia GRUPA INCO – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Wśród takich podmiotów znajdują się firmy m.in.:

 • podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi prawnej i doradczej
 • podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji
 • podmioty świadczące usługi informatyczne
 • podmioty świadczące usługi kurierskie i spedycyjne
 • jak również urzędy i organy uprawnione do przetwarzania danych, np. organy ścigania, sądy.

 

5. Uprawnienia Użytkownika w zakresie danych osobowych

 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

5.1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).

5.2. Prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

5.3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO).

5.4. Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

5.5. Prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).

5.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO).

5.7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z iod@inco.pl.

5.8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez GRUPA INCO danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • telefonicznie: (22) 531 03 00

5.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

 

6. Serwisy społecznościowe

 

6.1. GRUPA INCO prowadzi strony profilowe:

6.1.1. na Facebooku:

6.1.2. w serwisie YouTube:

Youtube
co może wiązać się z przetwarzaniem przez GRUPA INCO danych osobowych Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza wskazane profile, strony i kanały, bądź wchodzi w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli Użytkownik odwiedza profile społecznościowe GRUPA INCO na portalach typu Facebook oraz YouTube, na tym profilu gromadzone są dane dotyczące aktywności Użytkownika, w tym dane dotyczące polubień, przesyłanych do GRUPA INCO wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. W takim przypadku należy pamiętać, że zarówno Użytkownik jak i GRUPA INCO, jako użytkownicy danego portalu społecznościowego, są związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z aktywnością Użytkownika w ramach prowadzonych przez GRUPA INCO profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki Użytkownik ich nie usunie albo nie zostaną one usunięte przez GRUPA INCO lub właściciela danego portalu społecznościowego. Użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie GRUPA INCO ma swój profil, może także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi tam treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego.

 

7. Pliki cookies

 

7.1. GRUPA INCO informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

7.1.1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

7.1.2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie dokonywać logowania (o ile strona lub serwis należące do GRUPA INCO w ogóle przewidują rejestrację Użytkownika – jeśli nie, to tego typu cookies nie występują).

7.1.3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron www i serwisów internetowych.

7.1.4. Wyświetlania reklam GRUPA INCO na innych stronach internetowych poza tymi, które należą do GRUPA INCO.

7.2. Na stronach www i serwisach internetowych GRUPA INCO stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

7.2.1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

7.2.2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.3. Ponadto GRUPA INCO informuje, że w ramach stron www i serwisów internetowych – ze względu na cel zastosowania – wykorzystywane są następujące typy plików cookies:

 • Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www/serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.
 • Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
 • Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych należących do GRUPA INCO.
 • Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 • Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).

7.4. GRUPA INCO wskazuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.

7.5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podano linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnione przez następujących producentów przeglądarek internetowych:

 • Firefox.
 • Internet Explorer.
 • Chrome.
 • Safari
 • Opera.

7.6. Gdyby któryś z powyższych linków nie działał np. producent przeglądarki przeniósł informacje o cookies na inną podstronę, Użytkownik zawsze można skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje, np. wpisując frazę „Safari czyszczenie cookies”.

7.7. GRUPA INCO informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczenia w zamieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach www i serwisach internetowych GRUPA INCO.

 

8. Google Analytics

 

8.1. Strony www i serwisy internetowe należące do GRUPA INCO korzystają z Google Analytics, czyli usługi analizowania usług internetowych oferowanej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z tych stron i serwisów. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony www i/lub serwisu internetowego są zwykle przekazywane na serwery Google i tam zapisywane.

8.2. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki (patrz: linki podane powyżej). GRUPA INCO zwraca jednak uwagę, że w takim przypadku mogą wystąpić pewne ograniczenia w zakresie korzystania ze wszystkich funkcji danej strony www lub serwisu internetowego należącego do GRUPA INCO. Ponadto Użytkownik może zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli Użytkownik pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8.3. GRUPA INCO korzysta z Google Analytics w ww. opisanych celach. Dzięki uzyskanym statystykom może poprawiać ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkownika. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8.4. Politykę prywatności firmy Google znaleźć można pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Z uwagi na zmiany polityki prywatności przez Google, konieczne jest każdorazowe sprawdzenie aktualnie obowiązującej wersji.